True

Voorwoord

De hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die via de internetsite van CONSCIENT worden gesloten. De website  www.beconscient.nl is een dienst van :

§ CONSCIENT, gesitueerd aan molenbeekstraat 30, 1020 Brussel

§ URL van de website : www.beconscient.nl

§ e-mail : [email protected]

§ telefoon : +31611188666

§ Bedrijfsnummer : 0753.783.040

De website www.beconscient.com verkoopt de volgende producten: binnenschilderwerk, schildermateriaal en gereedschap. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze te hebben aanvaard alvorens zijn bestelling te plaatsen.  De validatie van de bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Definitie

- Verkoper: CONSCIENT, via de site www.beconscient.com - Klant: meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor aankopen bij de Verkoper betaalt via de betaaldienst van de Aanbieder

ARTIKEL 1 - PRINCIPES

De onderhavige algemene voorwaarden geven de volledige verplichtingen van de partijen weer. In die zin wordt de koper geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en met name die welke van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen. Zij zijn beschikbaar op de CONSCIENT-website en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie of elk ander document dat daarmee in tegenspraak is. De Verkoper en de Koper komen overeen dat deze voorwaarden exclusief van toepassing zijn op hun relatie. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Zij zijn van toepassing zodra zij online zijn gepubliceerd. Ontbreekt een verkoopvoorwaarde, dan wordt deze geacht te worden beheerst door de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen in België zijn gevestigd. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig tot 31 januari 2022.  

ARTIKEL 2 –  TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Elke bestelling die rechtstreeks op de website www.beconscient.com of via een andere weg (met name post, fax, telefoon en e-mail) wordt geplaatst, is onderworpen aan de toepassing van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Elk gebruik van de diensten van de website www beconscient.com in het kader van een bestelling impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden die, behoudens formele aanvaarding door ons, voorrang hebben op alle andere bepalingen. CONSCIENT is niet gebonden door enige verklaring of aanduiding die niet op de www. beconscient.com website staat.

ARTIKEL 3 - INHOUD

Het doel van deze algemene voorwaarden is het vastleggen van de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van goederen die door de verkoper aan de koper worden aangeboden, vanaf de website van CONSCIENT. De onderhavige voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op aankopen die gedaan zijn op de website van CONSCIENT en die uitsluitend in Frankrijk en België geleverd worden. Voor alle leveringen in DOMTOM of in het buitenland, gelieve een bericht te sturen naar het volgende e-mail adres: info@ beconscient.com. Deze aankopen betreffen de volgende producten: binnen- en buitenverf, schildersmateriaal en gereedschap.

ARTIKEL 4 - PRECONTRACTUELE INFORMATIE

De koper erkent vóór het plaatsen van de bestelling en het sluiten van de overeenkomst, op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en van alle informatie die is opgesomd in artikel L. 221-5 van het Wetboek van Consumptie. De volgende informatie wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier aan de koper verstrekt:

§ de wezenlijke kenmerken van het object

§ de prijs van het onroerend goed en/of de wijze waarop de prijs wordt berekend

§ en, indien van toepassing, alle extra vervoers-, leverings- of portokosten en alle andere eventueel verschuldigde heffingen.

§ bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of de termijn waarbinnen de verkoper zich verbindt de goederen te leveren, ongeacht de prijs;

§  informatie betreffende de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, informatie betreffende wettelijke garanties, de functionaliteiten van de digitale inhoud en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan, het bestaan en de uitvoering van garanties en andere contractuele voorwaarden.

ARTIKEL 5 - AANGEBODEN DIENSTEN EN PRODUCTEN

CONSCIENT verkoopt op de website www.beconscient.com artikelen (lijst kan veranderen):

§  Binnenschilderwerk

§  Schildermateriaal en -gereedschap

§ C adeaubonnen

§  Hulpmiddelen bij het kiezen van kleuren

Cadeaubonnen en vouchers die geldig zijn op de website www.beconscient.com, op andere CONSCIENT websites of bij partners zijn niet terugbetaalbaar of inwisselbaar. De persoonlijke code die eraan verbonden is, kan na de vervaldatum niet meer worden gebruikt. Cadeaubonnen en vouchers zijn alleen geldig in het land van uitgifte.

ARTIKEL 6 - DE BESTELLING

De koper kan online, vanuit de online catalogus en door middel van het formulier dat daar verschijnt, een bestelling plaatsen voor om het even welk product, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De koper zal op de hoogte worden gebracht van elke onbeschikbaarheid van het bestelde product of goed. Opdat de bestelling geldig zou zijn, moet de koper, door te klikken waar aangegeven, de huidige algemene voorwaarden aanvaarden. Hij moet ook het adres en de leveringsmethode kiezen, en ten slotte de betalingsmethode valideren. De verkoop zal als definitief worden beschouwd:  

§  nadat de verkoper de koper de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling per e-mail heeft gestuurd;

§  en na ontvangst van de volledige prijs door de verkoper.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten. Elke betwisting op dit punt zal worden behandeld in het kader van een eventuele ruil en de hieronder vermelde garanties. In bepaalde gevallen, met name wanbetaling, onjuist adres of een ander probleem op de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem is opgelost. Voor elke vraag met betrekking tot de opvolging van een bestelling moet de koper het volgende telefoonnummer bellen: 0032488983719 (kosten van een lokaal gesprek), tijdens de volgende dagen en uren: van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u, of een e-mail sturen naar de verkoper op het volgende e-mailadres: [email protected]. CONSCIENT behoudt zich het recht voor een betaling niet te registreren, en een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook, en meer in het bijzonder in geval van bevoorradingsproblemen, of in geval van moeilijkheden betreffende de ontvangen bestelling. De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend voor de koper: in geval van een fout in de gegevens van de ontvanger kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren. De foto's, kleuren, afbeeldingen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten zijn slechts indicatief en verbinden CONSCIENT niet. Klanten kunnen aanvullende informatie verkrijgen door contact op te nemen met de klantendienst via telefoon 0032488983719, via e-mail [email protected] of via chatbot op de website www.beconscient.com. In geval van een duidelijke fout tussen de kenmerken van de artikelen en hun weergave, kan CONSCIENT niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 7 - ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De online verstrekking van het kredietkaartnummer van de koper en de definitieve validatie van de bestelling gelden als bewijs van de instemming van de koper:

§ betaalbaarheid van de krachtens de inkooporder verschuldigde bedragen,

§  handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichte handelingen.

In geval van frauduleus gebruik van de kredietkaart, wordt de koper uitgenodigd om, zodra dit gebruik wordt opgemerkt, contact op te nemen met de verkoper op het volgende telefoonnummer: 0032488983719.

ARTIKEL 8 - BEWIJS VAN TRANSACTIE

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen die tussen de partijen zijn gedaan. De archivering van bestelbonnen en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

ARTIKEL 9 - PRODUCTINFORMATIE - PRODUCTKWALITEIT

De producten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn die welke voorkomen op de internetsite van CONSCIENT en waarvan is aangegeven dat zij door de verkoper worden verkocht en verzonden. Zij worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. De verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in deze presentatie. De foto's van de producten zijn niet contractueel. De producten die CONSCIENT op de markt brengt op de website www.beconscient.com zijn vervaardigd en gekleurd door vakmensen volgens kwaliteitscriteria die voldoen aan de Franse wettelijke voorschriften. De configuratieparameters van de computers waarop de personalisering en kleuring kunnen worden uitgevoerd, kunnen echter niet de kleuren en reliëf- of textuureffecten van de eindprodukten reproduceren. Bijgevolg kan CONSCIENT niet aansprakelijk worden gesteld voor enig marginaal verschil tussen de kleuren of effecten van de afgebeelde texturen en die van het daadwerkelijk geleverde product. Foto's, kleuren, afbeeldingen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten zijn slechts indicatief en verbinden CONSCIENT niet. Klanten kunnen aanvullende informatie verkrijgen door contact op te nemen met de klantendienst via telefoon 0032488983719, via e-mail [email protected] of via chatbot op de website www.beconscient.com. In geval van een duidelijke fout tussen de kenmerken van de artikelen en hun weergave, kan CONSCIENT niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 10 - TARIEVEN

CONSCIENT behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum, met dien verstande dat de validatie van een bestelling die een verkoopsovereenkomst waard is CONSCIENT en de klant zich wederzijds verbinden over de prijs en het verkochte goed onder de eerder bepaalde voorwaarden. De prijzen zijn aangegeven in euro. Zij houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd en vóór de validatie van de bestelling worden aangegeven. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief zal automatisch worden doorberekend in de prijs van de producten in de onlineshop. Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, zouden worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, zou deze wijziging kunnen worden doorberekend in de verkoopprijs van de produkten. Bovendien zijn in geval van verzending buiten de Europese Unie en Metropolitan Frankrijk, in het aangegeven leveringstarief geen douanerechten begrepen die door de klant moeten worden betaald, die ook alle verantwoordelijkheid op zich moet nemen wat aangifte betreft. Wij verzoeken u derhalve zich op de hoogte te stellen van de geldende wetgeving betreffende deze belastingen.

ARTIKEL 11 - SLUITING VAN HET ONLINE VERKOOPCONTRACT - BETALING

De klant erkent dat hij/zij volledig gerechtigd is om het betaalmiddel te gebruiken dat hij/zij gebruikt om zijn/haar bestelling te betalen. De validatie van de bestelling door de klant, met name tijdens de herformuleringsfase op de site, houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden in. De validatie van de bestelling houdt in dat de klant akkoord gaat met de kenmerken van de verkoop, zowel wat betreft de hoeveelheden, de prijsstelling als de aard van de producten. Na deze geldigverklaring kan de beschikking niet meer worden gewijzigd. De gevalideerde bestelling zal pas als aanvaard worden beschouwd door CONSCIENT na de effectieve betaling via om het even welk betaalmiddel vermeld op de website. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de betaling per kredietkaart of via een andere beveiligde online betaalmethode die op de website beschikbaar is, als aanvaarding van de bestelling wordt beschouwd. Bestellingen die via een bankoverschrijving worden betaald, worden pas gevalideerd nadat de volledige betaling van de bestelling op de rekening van CONSCIENT is bijgeschreven. De bankgegevens om de overschrijving uit te voeren zijn beschikbaar op de website. Na 72 uur tussen de bestelling en de overdracht, garandeert CONSCIENT niet de beschikbaarheid van de bestelde producten. Betalingen met kredietkaarten gebeuren met Axepta BNP Paribas: dit impliceert dat geen enkele bankinformatie betreffende de klant wordt doorgegeven via de website www.beconscient.com: deze betalingswijze is dus beveiligd. De bestelling zal dan worden geregistreerd en gevalideerd zodra de betaling door de bankdienst is aanvaard. Wat de betalingen via PayPal betreft, garandeert de klant dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende fondsen om de kosten te dekken die voortvloeien uit de op de site geplaatste bestelling. Ten slotte is betaling in verschillende termijnen ook mogelijk, afhankelijk van het geval. Deze betaaloplossing wordt beheerd door onze partner Alma. In dit geval blijven de producten eigendom van CONSCIENT tot de volledige betaling is ontvangen, ongeacht de leveringsdatum van de producten. Vanaf het moment van levering gaan de risico's van de geleverde producten over op de klant. De klanten worden er uitdrukkelijk op gewezen dat de bovenvermelde termijnen slechts van toepassing zijn vanaf de aanvaarding van de bestelling als gevolg van de effectieve betaling ervan. De eigendomsoverdracht aan de klant vindt plaats bij ontvangst van de artikelen. De eigendomsoverdracht aan de Klant vindt plaats bij ontvangst van de goederen en wordt gestaafd door de uitgifte van een factuur die op de rekening van de Klant wordt gecrediteerd. De koper garandeert CONSCIENT dat hij beschikt over de nodige machtigingen om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken, bij de validatie van de bestelbon. CONSCIENT behoudt zich het recht voor om elke bestelling en elke levering op te schorten in geval van weigering van machtiging tot betaling per kredietkaart van de officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling. CONSCIENT behoudt zich het recht voor om een levering te weigeren of een bestelling te honoreren van een koper die een vorige bestelling niet of niet volledig heeft betaald of met wie een betalingsgeschil in behandeling is. CONSCIENT behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de bovenvermelde betalingsvoorwaarden, de levering van de lopende bestellingen van de klant op te schorten of te annuleren. De Klant zal geen extra kosten worden aangerekend bovenop de kosten die CONSCIENT heeft gemaakt voor het gebruik van een betaalmethode.

ARTIKEL 12 - BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN - RESTITUTIE - AFWIKKELING

Behalve in geval van overmacht of tijdens de periodes van sluiting van de online-shop, die duidelijk worden aangekondigd op de homepage van de site, zijn de leveringstermijnen, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, de hieronder aangegeven termijnen. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van betaling van de volledige bestelling. Voor leveringen in Europees Frankrijk en België hangt het tijdstip af van het door de vervoerder aangekondigde tijdstip, afhankelijk van de dag en het tijdstip van de door de klant geplaatste bestelling, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de koper zijn bestelling heeft geplaatst, volgens de volgende modaliteiten: wegvervoer. De uiterste datum is uiterlijk 30 werkdagen na de sluiting van het contract. Voor leveringen in de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen of in een ander land worden de leveringsvoorwaarden van geval tot geval aan de koper gespecificeerd. In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn moet de koper, alvorens de overeenkomst te verbreken, de verkoper verzoeken binnen een redelijke extra termijn alsnog na te komen. Doet de verkoper dit niet binnen deze nadere termijn, dan kan de koper zich vrij uit de overeenkomst terugtrekken. De koper dient deze opeenvolgende formaliteiten te vervullen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk op een andere duurzame drager. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd bij ontvangst door CONSCIENT van de brief of het geschrift waarin hem van deze beëindiging in kennis wordt gesteld, tenzij de handelaar intussen heeft gepresteerd. De Koper kan het contract echter onmiddellijk opzeggen, indien de bovengenoemde data of termijnen voor hem een essentiële voorwaarde van het contract zijn. In dat geval is CONSCIENT verplicht om in geval van annulering van de overeenkomst de koper het totaal van de betaalde bedragen terug te betalen, en dit uiterlijk binnen de 14 dagen volgend op de datum van annulering van de overeenkomst. In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product wordt de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. De koper zal dan de keuze hebben om ofwel terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen binnen uiterlijk 14 dagen na zijn betaling, ofwel het product om te ruilen. Alle bestellingen die via de winkel van de site, per post, per telefoon of per e-mail worden geplaatst, worden binnen 48 tot 72 uur (werkdagen) vanaf de volledige ontvangst van de betaling vervaardigd. De klant wordt ervan in kennis gesteld dat deze termijnen in de volgende gevallen evenwel kunnen worden opgeschort: - technische problemen buiten onze wil of overmacht - voorbehoud van onze kwaliteitsdienst - verzoek van de koper om een specifieke behandeling van zijn bestelling. De producten worden geleverd op de door de klant aangegeven leveringsadressen. De aangegeven levertijden beginnen te lopen vanaf de daadwerkelijke productie van de bestelling en worden uitgedrukt in werkdagen. Deze levertijden kunnen worden beïnvloed door stakingen, lock-outs, exportproblemen, douanewijzigingen waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving. Het is aan de koper uit een ander land om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor de invoer of het gebruik van de producten die hij/zij van plan is te bestellen. De niet-naleving van de fabricage- en verzendingsvertragingen kan niet aan CONSCIENT worden toegeschreven in de gevallen van overmacht buiten de wil van CONSCIENT, onvoorzienbaar en onoverkomelijk, gewoonlijk erkend. De verwerkingstijd van een bestelling hangt af van de fabricage en de verzending van het pakket. De bezorging wordt verzorgd door onafhankelijke diensten (o.a. Colissimo en Chronopost). CONSCIENT verbindt zich ertoe de klant alle informatie te verstrekken met betrekking tot de levering van zijn bestelling.


ARTIKEL 13 - LEVERINGSVOORWAARDEN - WEIGERING

Onder "levering" wordt verstaan de overdracht aan de consument van het fysieke bezit van of de controle over de goederen. De bestelde producten worden geleverd volgens de voorwaarden en binnen de termijn die hierboven zijn vermeld. De producten worden geleverd op het door de koper op de bestelbon aangegeven adres, de koper dient zich van de juistheid ervan te vergewissen. Elk pakket dat naar de verkoper wordt teruggestuurd wegens een foutief of onvolledig leveringsadres, zal op kosten van de koper opnieuw worden verzonden. De koper kan, op zijn verzoek, de verzending van een factuur naar het facturatieadres en niet naar het leveringsadres bekomen, door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te valideren. Indien op het moment van levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of open is, dient de koper de staat van de artikelen te controleren. Indien ze beschadigd zijn, moet de koper het pakje weigeren en op de leveringsbon een voorbehoud maken (pakje geweigerd omdat het geopend of beschadigd is). De koper moet op de leveringsbon en in de vorm van handgeschreven reserves, vergezeld van zijn handtekening, elke onregelmatigheid met betrekking tot de levering aangeven (schade, ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten...). Deze verificatie wordt geacht te zijn geschied zodra de koper, of een door hem gemachtigde persoon, de afleveringsbon heeft ondertekend. De koper moet dan uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het (de) goed(eren) dit voorbehoud per aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen en een kopie van dit schrijven per fax of per gewone post aan de verkoper zenden op het adres dat in de wettelijke mededelingen van de site is vermeld. Indien de producten aan de verkoper moeten worden teruggezonden, moet hiervoor binnen 14 dagen na levering een verzoek tot terugzending aan de verkoper worden gericht. Elke claim die buiten deze periode wordt ingediend, zal niet worden aanvaard. De terugzending van het product kan alleen worden aanvaard voor producten in hun oorspronkelijke staat (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.).

ARTIKEL 14 - LEVERINGSFOUT / NIET-CONFORMITEIT VAN HET ONTVANGEN PRODUCT

De koper moet aan de verkoper op de dag van de levering of uiterlijk binnen de 7 werkdagen volgend op de levering, elke klacht voorleggen betreffende een leveringsfout en/of een niet-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit ten opzichte van de gegevens op de bestelbon. Elke claim die na deze termijn wordt ingediend, zal worden afgewezen. De vordering kan worden ingesteld, naar keuze van de koper:

§ telefoonnummer: 0032488983719

§ e-mail : [email protected]

Elke klacht die niet volgens de hierboven vastgestelde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper. Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een omruilnummer toekennen aan het (de) betrokken product(en) en dit per e-mail aan de koper meedelen. Het ruilen van een product kan pas plaatsvinden nadat het ruilnummer is toegekend. In geval van een leveringsfout of omruiling moet elk te ruilen of terug te betalen product in zijn geheel en in de originele verpakking aangetekend naar de verkoper worden teruggestuurd op het volgende adres: Molenbeekstraat 30 1020 Laken België. De retourkosten zijn voor rekening van de verkoper.

ARTIKEL 15 - PRODUCTGARANTIE

Wettelijke garantie van conformiteit en wettelijke garantie van verborgen gebreken CONSCIENT staat garant voor de conformiteit van de goederen met het contract, waardoor de koper aanspraak kan maken op de wettelijke garantie van conformiteit voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van het Consumentenwetboek of de garantie van gebreken van het verkochte goed zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van toepassing van de wettelijke garantie van conformiteit, wordt eraan herinnerd dat :

§  de koper heeft een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen;

§  de koper heeft de keuze tussen herstel of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 217-17 van het Wetboek van Consumptie;

§  de koper hoeft de niet-conformiteit van de goederen niet te bewijzen binnen 24 maanden na de levering van de goederen in het geval van nieuwe goederen.

Bovendien wordt eraan herinnerd dat :

§  de wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de hieronder aangegeven commerciële garantie;

§  de koper kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen. In dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de prijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 16 - HERROEPINGSRECHT / TERUGGAVE

- TOEPASSING VAN HET HERROEPINGSRECHT -

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Consumentenrecht - artikel L221-8, beschikt de koper over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling, om elk artikel dat hem niet aanstaat terug te sturen en om een omruiling of terugbetaling te verzoeken zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten die ten laste van de koper blijven. De artikelen mogen niet uit hun oorspronkelijke verpakking zijn gehaald en de potten mogen niet zijn geopend. In dit verband is de koper verantwoordelijk. Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) worden teruggestuurd, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggebracht, vergezeld van de aankoopfactuur. Geopende, niet verzegelde, beschadigde, bevuilde of onvolledige producten worden niet aanvaard; de schade die het product bij deze gelegenheid heeft geleden, kan het recht op herroeping teniet doen. Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend met behulp van het herroepingsformulier dat op deze website beschikbaar is. In dat geval wordt onmiddellijk een ontvangstbewijs op een duurzame drager aan de koper toegezonden. Elke andere methode van verklaring van uittreding wordt aanvaard. Het moet ondubbelzinnig zijn en de wil tot terugtrekking tot uitdrukking brengen. Indien het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn wordt uitgeoefend, worden de prijs van het (de) gekochte product(en) en de leveringskosten die bij het plaatsen van de bestelling werden gemaakt, terugbetaald. De retourkosten zijn voor rekening van de koper. De omruiling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of de terugbetaling zal gebeuren binnen 48 uur en ten laatste binnen 14 dagen vanaf de ontvangst door CONSCIENT van de door de Koper teruggestuurde producten onder de hierboven vermelde voorwaarden en via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat gebruikt werd bij de bestelling.

- UITZONDERINGEN OP DE HERROEPINGSTERMIJN -

Volgens artikel L221-28 van het consumentenwetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten (met name) :

- de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Ook kan de koper, overeenkomstig ditzelfde artikel, geen gebruik maken van het herroepingsrecht voor specifieke producten, "geverfde producten" of "gepersonaliseerde producten" genoemd, die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd (dit herroepingsrecht kan dus alleen worden toegepast op niet-geverfde producten).

- de levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht.

- de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

- de levering van goederen die door de consument na de levering zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.

- de levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd. Overeenkomstig de artikelen L.121-20-2 en L121-21-8 van de Franse consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd, of waarvan de uitvoering reeds is begonnen. Gezien het gepersonaliseerde karakter van een groot deel van ons assortiment en de noodzakelijke productiesnelheid die onze termijnverplichtingen met zich meebrengen, voorzien deze bepalingen niet in de mogelijkheid van herroeping van de formele aanvaarding van bestellingen, zoals hierboven omschreven (dit herroepingsrecht kan dus alleen gelden voor niet-geverfde producten).

De kosten van terugzending blijven ten laste van de koper en dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in de vorige paragraaf "Toepassing van het herroepingsrecht". 

Het verzoek moet worden gericht aan [email protected] met vermelding van de referentie van de bestelling en met opgave van het door de Verkoper terug te nemen materiaal (titel van het materiaal en hoeveelheid). Na ontvangst van de aanvraag verbindt de Verkoper zich ertoe de genoemde Klant per e-mail een "Transport Retour Voucher" toe te sturen. Deze transportbon is vooraf betaald door de Verkoper. Het dient door de Klant te worden afgedrukt en op de retourverpakking te worden geplakt. Geen enkele andere methode van terugzending wordt door de Verkoper aanvaard. De Klant verbindt zich ertoe geschikte, schone en stevige verpakkingen te kiezen. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de retourverpakking. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de staat van de geretourneerde apparatuur. Bij ontvangst van het retourpakket wordt het materiaal gecontroleerd (toestand en hoeveelheid). De Verkoper verbindt zich er dan toe de Klant terug te betalen onder dezelfde voorwaarden en binnen hetzelfde tijdsbestek als eerder aangegeven (alleen apparatuur die onder de hierboven vermelde voorwaarden wordt teruggestuurd, wordt terugbetaald).

ARTIKEL 17 - OVERMACHT

Elke omstandigheid buiten de wil van de partijen die de uitvoering van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhindert, wordt beschouwd als een grond tot ontheffing van de verplichtingen van de partijen en heeft de opschorting daarvan tot gevolg. De partij die zich op voornoemde omstandigheden beroept, moet de andere partij onverwijld in kennis stellen van het intreden en verdwijnen van die omstandigheden. Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar zijn, zich aan de invloed van partijen onttrekken, onvoorzienbaar en onafwendbaar zijn, onafhankelijk zijn van de wil van partijen en door laatstgenoemden ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet kunnen worden voorkomen. Uitdrukkelijk worden als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en gerechtshoven voorkomen, beschouwd: blokkering van transportmiddelen of bevoorradingen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, onderbreking van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die eigen zijn aan telecommunicatienetwerken buiten de klanten om. De partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en komen overeen onder welke voorwaarden de uitvoering van het contract wordt voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

ARTIKEL 18 - INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website blijft eigendom van de verkoper, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud. CONSCIENT, haar logo en elk ander merk of logo dat op de website www.beconscient.com verschijnt, zijn gedeponeerde merken die beschermd worden door de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de intellectuele eigendomsrechten. Zij mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CONSCIENT of van de derde eigenaars van de handelsmerken die CONSCIENT een gebruiksrecht hebben verleend. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de website www.beconscient.com en van de producten die er worden voorgesteld, is verboden. De teksten, artikelen, adviezen, video's, geluiden, toelichtingen, commentaren, modellen, tekeningen, logo's, voorwerpen en beelden voorgesteld door de site www.beconscient.com zijn eigendom van CONSCIENT en worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. De koper erkent dat het gebruik van de bestelde producten strikt beperkt is tot een gebruik in overeenstemming met de bestemming, in het kader van een privéverspreiding. Elk ander gebruik van de modellen, tekeningen, logo's, voorwerpen, afbeeldingen en merken, zoals reproductie, marketing, distributie en publicatie, is ten strengste verboden en kan een daad van namaak vormen die strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden bestraft.

ARTIKEL 19 - INFORMATIETECHNOLOGIE EN VRIJHEID

De door de koper verstrekte nominatieve gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en voor de opstelling van de facturen. Zij kunnen worden meegedeeld aan de partners van de verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen. De koper beschikt over een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de hem betreffende informatie. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die op de internetsite van CONSCIENT zijn omschreven.

ARTIKEL 20 - GEDEELTELIJKE NIET-VALIDERING

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen al hun kracht en strekking.

ARTIKEL 21 - NIET-ONTHEFFING

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van de desbetreffende verplichting.

ARTIKEL 22 - TITEL

In geval van moeilijkheden bij de interpretatie tussen een van de titels van de clausules en een van de clausules, worden de titels niet van toepassing verklaard.

ARTIKEL 23 - TAAL VAN DE OVEREENKOMST

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans. Ingeval zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

ARTIKEL 24 - BEMIDDELING

De koper kan in geval van een geschil een beroep doen op conventionele bemiddeling, met name bij de Commissie voor consumentenbemiddeling of bij bestaande sectorale bemiddelingsorganen, of op een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bijvoorbeeld verzoening).

ARTIKEL 25 - TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. De bevoegde rechter is het Tribunal d'Instance voor geschillen waarmee ten hoogste 10 000 euro is gemoeid, en het Tribunal de Grande Instance voor geschillen waarmee meer dan 10 000 euro is gemoeid. Dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor formele regels. In geval van een geschil of een klacht zal de koper eerst contact opnemen met de verkoper om een minnelijke schikking te treffen.

ARTIKEL 26 - BEVOEGDE RECHTSMACHT

Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van het Tribunal de Commerce de Toulouse.

ARTIKEL 27 - BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE KLANT

VERZAMELDE GEGEVENS De persoonsgegevens die op deze site worden verzameld, zijn de volgende:

§  Opening van de rekening: wanneer de rekening van de gebruiker wordt aangemaakt, zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres

§  Verbinding: wanneer de gebruiker verbinding maakt met de website, registreert de website met name zijn naam, voornaam, verbindingsgegevens, gebruiksgegevens, locatiegegevens en betalingsgegevens

§  Profiel: Aan de hand van de op de website verstrekte informatie kan een profiel worden aangemaakt, dat een adres en een telefoonnummer kan omvatten.

§  Betaling: Bij de betaling van producten en diensten die op de website worden aangeboden, registreert de website financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of de creditcard van de gebruiker.

§  Communicatie: wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, worden gegevens over de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen.

§  Cookies: cookies worden gebruikt in het kader van het gebruik van de site. De gebruiker heeft de mogelijkheid de cookies te deactiveren via de instellingen van zijn browser.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, worden gebruikt om de websitediensten te verlenen en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. Meer specifiek gaat het om de volgende toepassingen:

§  toegang tot en gebruik van de website door de gebruiker ;

§  beheer van de werking en optimalisering van de website;

§  organisatie van de voorwaarden voor het gebruik van de Betalingsdiensten ;

§  verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens ;

§  de gebruiker de mogelijkheid te bieden met andere gebruikers van de website te communiceren;

§  implementatie van gebruikersondersteuning ;

§  het personaliseren van diensten door het tonen van advertenties op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens diens voorkeuren;

§  fraudepreventie en -opsporing, kwaadaardige software en beheer van beveiligingsincidenten;

§  beheer van eventuele geschillen met gebruikers;

§  het verzenden van commerciële en reclame-informatie, overeenkomstig de voorkeuren van de gebruiker.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN  Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen aan derden worden doorgegeven

§   wanneer de gebruiker gebruik maakt van de betalingsdiensten, staat de website voor de uitvoering van deze diensten in relatie met derde bank- en financiële ondernemingen waarmee hij contracten heeft;

§   wanneer de gebruiker voor het publiek toegankelijke informatie publiceert in de vrije commentaarzones van de website 

§  wanneer de gebruiker een website van een derde partij toegang geeft tot zijn/haar gegevens;

§  wanneer de website gebruik maakt van de diensten van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te verlenen. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot de gegevens van de gebruiker om deze diensten te verlenen en zijn contractueel verplicht deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;

§  indien de wet zulks vereist, kan de website gegevens doorgeven om vorderingen tegen de website in te stellen en om gevolg te geven aan administratieve en gerechtelijke procedures ;

§  indien de website betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of curatele, kan de website genoodzaakt zijn alle of een deel van zijn activa, met inbegrip van persoonsgegevens, te verkopen of te delen. In dat geval zullen de gebruikers op de hoogte worden gebracht voordat persoonsgegevens aan een derde worden doorgegeven.

VEILIGHEID EN PRIVACY
CONSCIENT implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er zij echter op gewezen dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie via het internet niet kan garanderen.

HANDHAVING VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over de volgende rechten, die hij kan uitoefenen door een verzoek daartoe te richten aan het e-mailadres [email protected]:

§  het recht van toegang: zij kunnen hun recht van toegang uitoefenen, om kennis te nemen van de hen betreffende persoonsgegevens. In dat geval kan de website, alvorens dit recht uit te oefenen, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren.

§  het recht van rectificatie: indien de persoonsgegevens waarover de website beschikt onjuist zijn, kunnen zij vragen dat de informatie wordt bijgewerkt.

§  het recht om gegevens te wissen: gebruikers kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens te wissen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

§  het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de website verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken overeenkomstig de veronderstellingen die in de GDPR zijn uiteengezet.

§  het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen in de RGPD.

§  het recht op portabiliteit: zij kunnen eisen dat de website hun de verstrekte persoonsgegevens geeft om deze op een nieuwe website over te dragen.

WIJZIGINGEN IN DEZE CLAUSULE

De website behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Indien dit privacybeleid wordt gewijzigd, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie op zijn website te publiceren. De website zal de gebruikers ook per e-mail op de hoogte brengen van de wijziging, ten minste 15 dagen voor de ingangsdatum. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid zijn account te verwijderen.

 

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.